Privacystatement en cookieverklaring

Deurenservice ERHA

Deurenservice ERHA is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

  1. Doel verwerking persoonsgegevens
  2. Uitwisseling van gegevens
  3. Beveiliging persoonsgegevens
  4. Bewaartermijn persoonsgegevens
  5. Uw privacy rechten
  6. Contactgegevens
  7. Aanpassen privacy statement

Doel verwerking persoonsgegevens

Deurenservice ERHA verwerkt uitsluitend persoonsgegevens om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het leveren en monteren van binnen-en buitendeuren. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Deurenservice ERHA te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Deurenservice ERHA houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Deurenservice ERHA.


Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van haar werkzaamheden kan met zich meebrengen dat gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden gedeeld met andere instanties; dit geschiedt echter uitsluitend op basis van een wettelijke verplichting (o.a. met belastingdienst). Indien het geen wettelijke verplichting betreft, wordt betrokkenen in beginsel vooraf hiervoor toestemming gevraagd.


Beveiliging persoonsgegevens

Deurenservice ERHA zorgt voor passende technische en administratieve beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken; dit in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Deurenservice ERHA bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.


Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Deurenservice ERHA worden verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen; een dergelijk verzoek kan uitsluitend schriftelijk. Uw verzoek wordt binnen vier we­ken beantwoord per e-mail en daarom dient in uw verzoek uw e-mailadres te zijn opgenomen. U kunt ook opteren voor antwoord per brief; in dat geval dient uw verzoek te zijn vergezeld van een voldoende gefrankeerde antwoordenvelop.

Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.


Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

  • Deurenservice ERHA
  • Leemskuilen 33
  • 5563 CL Westerhoven

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.deurenservice-erha.nl worden gepubliceerd.